ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЛАБ
Д-р Елка Русева
Участва в Национална Система за Външна Оценка на Качеството (НСВОК)
Над 600 вида изследвания!
Договор с Национална
Здравноосигурителна Каса (НЗОК)
Партньорска програма
Договори за обезвреждане на отпадъци
ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЛАБ СКЛЮЧВА ДОГОВОРИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ
С ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА Наредба № 1 от 9 февруари 2015 г.
за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците
на територията на лечебните и здравните заведения.

Дейността се осъществява с писмени договори на основание чл. 5 ал. 4 от гореупоменатата наредба и Регистрация № 14 - РД – 146 – 00 от 03-06-2015г по чл. 35 ал. 3 от ЗУО.


Свържете се с нас за повече информация!