ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИЛАБ
Д-р Елка Русева
Участва в Национална Система за Външна Оценка на Качеството (НСВОК)
Над 600 вида изследвания!
Договор с Национална
Здравноосигурителна Каса (НЗОК)
Партньорска програма
Изследвания и цени в Лаборатория Клинилаб
logo.png
logo.png
Изследванията се изработват на място, като резултатите се получават още същия ден в рамките на няколко часа.
I. Хематология
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 1 01.01 Пълна Кръвна Картина (ПКК) - 18 показателя 3,00 лв. ДА
 2. 2 01.40 ДКК - микроскопско 3,00 лв. ДА
 3. 3 01.41 Морф. на еритроцити - микроскопско 3,00 лв. ДА
 4. 4 01.03 СУЕ 2,00 лв. ДА
 5. 5 СУЕ - ДЕТСКА 3,00 лв.
 6. 6 Ретикулоцити 3,00 лв.
II. Хемостаза
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 7 01.05 Протомбиново време / INR 2,50 лв. ДА
 2. 8 01.07 Фибриноген 2,50 лв. ДА
 3. 9 01.06 aPTT (ККВ) 2,50 лв. ДА
 4. 10 01.04 Време на кървене 2,00 лв. ДА
 5. 11 Време на съсирване 2,00 лв.
III. Уринен анализ
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 12 01.08 Урина - Общо химическо изследване 3,00 лв. ДА
 2. 13 01.09 Урина - Седимент 3,00 лв. ДА
 3. 14 Урина - Общо химическо изследване с течни реактиви + седимент 4,00 лв.
 4. 15 Креатинин в урина 4,00 лв.
 5. 16 Креатининов клирънс 8,00 лв.
 6. 17 Алфа Амилаза в урината 3,00 лв.
 7. 18 Глюкоза в урината 1,00 лв.
 8. 19 Проба на Зимницки 12,00 лв.
 9. 20 Количество белтък в урина 3,00 лв.
 10. 21 Калций (Ca2+)в диуреза 3,00 лв.
 11. 22 Фосфор (P) в диуреза 3,00 лв.
 12. 23 Пикочна киселина в диуреза 3,00 лв.
 13. 24 10.20 Микроалбуминурия 10,00 лв. ДА
 14. 25 01.10 Окултни кръвоизливи 5,00 лв. ДА
IV. Биохимия
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 26 01.11 Глюкоза ( Glucose ) 2,00 лв. ДА
 2. 27 01.12 Глюкоза(профил-3-кратен ) 6,00 лв. ДА
 3. 28 01.13 Креатинин (Creatinine) 2,00 лв. ДА
 4. 29 01.14 Урея (Urea) 2,00 лв. ДА
 5. 30 01.15 Билирубин - общ 2,00 лв. ДА
 6. 31 01.16 Билирубин - директен 2,00 лв. ДА
 7. 32 01.17 Общ белтък (Total protein) 2,00 лв. ДА
 8. 33 01.18 Албумин (Albumin) 2,00 лв. ДА
 9. 34 01.19 Холестерол - общ 2,00 лв. ДА
 10. 35 01.20 Холестерол - HDL 2,00 лв. ДА
 11. 36 01.21 Триглицериди 2,00 лв. ДА
 12. 37 01.22 Гликиран Хемоглобин (HbA1c) 10,00 лв. ДА
 13. 38 01.23 Пикочна киселина (Uric acid) 2,00 лв. ДА
 14. 39 01.24 АсАТ (ASAT/GOT) 2,00 лв. ДА
 15. 40 01.25 АлАТ (ALAT/GPT) 2,00 лв. ДА
 16. 41 01.26 Креатин фос. киназа (CPK) 3,00 лв. ДА
 17. 42 01.27 Гама - GT (GGT) 2,00 лв. ДА
 18. 43 01.28 Алкална фосфатаза 2,00 лв. ДА
 19. 44 01.39 LDL холестерол 2,00 лв. ДА
 20. 45 LDH 3,00 лв.
 21. 46 01.29 Алфа - амилаза 3,00 лв. ДА
 22. 47 01.30 Липаза 3,00 лв. ДА
 23. 48 01.31 Калий (K+)+Натрий (Na+) 4,00 лв. ДА
 24. 49 01.34 Калций (Ca2+ общ) 2,00 лв. ДА
 25. 50 01.35 Фосфор (Р) 2,00 лв. ДА
 26. 51 01.36 Желязо (Fe) 3,00 лв. ДА
 27. 52 01.37 ЖСК 3,00 лв. ДА
V. Хормони
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 53 10.08 FT4 12,00 лв. ДА
 2. 54 10.09 TSH 12,00 лв. ДА
 3. 55 TSH+FT4 23,00 лв.
 4. 56 TSH+FT4 + FT3 30,00 лв.
 5. 57 10.21 Progesterone ( Прогестерон ) 14,00 лв. ДА
 6. 58 10.22 LH ( Лутеинизиращ Хормон ) 14,00 лв. ДА
 7. 59 10.23 FSH ( Фуликул Стимулиращ Хормон ) 14,00 лв. ДА
 8. 60 10.24 Prolactin ( Пролактин ) 14,00 лв. ДА
 9. 61 10.25 Estradiol ( Естрадиол ) 14,00 лв. ДА
VI. Туморни маркери
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 57 10.10 tPSA (total) 15,00 лв. ДА
VII. Имунология
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 62 01.38 C-реактивен протеин (CRP) 5,00 лв. ДА
 2. 63 09.01 Криоглобулини 10,00 лв. ДА
 3. 64 02.09 AST 7,00 лв. ДА
 4. 65 02.10 Ревма фактор (RF) 7,00 лв. ДА
 5. 66 SARS-CoV2 / COVID-19 - антигенен тест 24,00 лв.
 6. 67 Антитела срещу SARS-CoV2 / COVID-19 - IgM + IgG - качествен тест 12,00 лв.
 7. 68 Антитела срещу SARS-CoV2 / COVID-19 - количествен тест 30,00 лв.
 8. 69 SARS-CoV2 / COVID-19 - PCR - тест 95,00 лв.
I. Промоции
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 1 Детска градина(паразитология и микробиология) 16,00 лв.
 2. 2 Изследвания за здравна книжка 16,00 лв.
 3. 3 Скрининг за остеопороза 48,00 лв.
II. Хематология
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 4 Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia) 24,00 лв.
 2. 5 01.03 СУЕ ( ESR ) 6,00 лв. ДА
 3. 6 Ретикулоцити 7,00 лв.
 4. 7 Пълна Кръвна Картина - ПКК( CBC ) - 22 показателя 7,00 лв.
 5. 8 01.41 Морф. на еритроцит - мануално 8,00 лв. ДА
 6. 9 01.40 ДКК - мануално 8,00 лв. ДА
 7. 10 01.01 Пълна Кръвна Картина - ПКК ( CBC ) - 18 показателя 7,00 лв. ДА
III. Биохимия
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 11 01.22 Гликиран Хемоглобин ( HbA1c ) 12,00 лв. ДА
 2. 12 Глюкозотолерантен ОГТТ 3 кр. ( 75g glucose ) 12,00 лв.
 3. 13 01.11 Глюкоза ( Glucose ) 6,00 лв. ДА
 4. 14 01.12 Глюкоза-3 кратен профил 8,00 лв. ДА
 5. 15 Глюкоза-4 кратен профил 9,00 лв.
 6. 16 Глюкоза втора 6,00 лв.
 7. 17 Глюкоза трета 6,00 лв.
 8. 18 Лактат ( lactate ) 10,00 лв.
 9. 19 Бикарбонат ( Bicarbonate ) 10,00 лв.
 10. 20 Белтък и Албумин 7,00 лв.
 11. 21 01.17 Общ белтък (Total protein) 6,00 лв. ДА
 12. 22 01.18 Албумин (Albumin) 6,00 лв. ДА
 13. 23 Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis) 22,00 лв.
 14. 24 Имунотипиране на серумни имуноглобулини 98,00 лв.
 15. 25 Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel) 90,00 лв.
 16. 26 Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ ) 48,00 лв.
 17. 27 Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ ) 48,00 лв.
 18. 28 Урея и Креатенин 7,00 лв.
 19. 29 01.13 Креатинин (Creatinine) 6,00 лв. ДА
 20. 30 01.14 Урея ( Urea ) 6,00 лв. ДА
 21. 31 01.23 Пикочна киселина (Uric acid) 6,00 лв. ДА
 22. 32 Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault 12,00 лв.
 23. 33 Цистатин C ( Cystatin C ) 42,00 лв.
 24. 34 Билирубин - общ и директен 7,00 лв.
 25. 35 01.15 Билирубин - общ ( Total Bilirubin ) 6,00 лв. ДА
 26. 36 01.16 Билирубин - директен ( Direct Bilirubin ) 6,00 лв. ДА
 27. 37 Холестерол профил ( Cholesterol Panel ) 12,00 лв.
 28. 38 01.19 Холестерол - общ ( Total Cholesterol ) 6,00 лв. ДА
 29. 39 01.20 Холестерол - HDL-Cholesterol 7,00 лв. ДА
 30. 40 01.39 Холестерол - LDL-Cholesterol 7,00 лв. ДА
 31. 41 Холестерол VLDL-Cholesterol 7,00 лв.
 32. 42 01.21 Триглицериди (Triglyceride ) 6,00 лв. ДА
 33. 43 Чернодробни ензими (Hepatic function) 8,00 лв.
 34. 44 01.24 АсАТ (GOT; AST) 6,00 лв. ДА
 35. 45 01.25 АлАТ (GPT; ALT) 6,00 лв. ДА
 36. 46 01.27 Гама ГТ ( GGT ) 6,00 лв. ДА
 37. 47 01.28 Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase ) 6,00 лв. ДА
 38. 48 Кисела Фосфатаза ( Acid Phosphatase ) 8,00 лв.
 39. 49 ЛДХ - комплексно ( LDH +HBDH+LDH5 ) 17,00 лв.
 40. 50 ЛДХ ( LDH ) 6,00 лв.
 41. 51 ХБДХ ( HBDH; LDH1+LDH2 ) 6,00 лв.
 42. 52 01.29 Алфа - амилаза ( Amylase ) 7,00 лв. ДА
 43. 53 01.30 Липаза ( Lipase ) 7,00 лв. ДА
 44. 54 Холинестераза ( Cholinesterase ) 8,00 лв.
 45. 55 01.26 Креатин фос. киназа ( CPK ) 7,00 лв. ДА
 46. 56 СРК - МВ фракция ( mass ) 16,00 лв.
 47. 57 Тропонин Т(TNT) hs 28,00 лв.
 48. 58 Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC ) 8,00 лв.
 49. 59 01.36 Желязо (Fe) 7,00 лв. ДА
 50. 60 01.37 ЖСК ( TIBC ) 8,00 лв. ДА
IV. Електролити
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 61 01.31 Натрий ( Na ; Sodium )+Калий ( K ; Potassium) 7,00 лв. ДА
 2. 62 Хлор ( Cl ; Chloride ) 7,00 лв.
 3. 63 Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ ) 9,00 лв.
 4. 64 01.34 Калций общ ( Ca ; Calcium ) 7,00 лв. ДА
 5. 65 Йонизиран калций ( Са++ ) 7,00 лв.
 6. 66 01.35 Фосфор ( P ; Phosphate ) 7,00 лв. ДА
 7. 67 Магнезий ( Mg ; Magnesium ) 8,00 лв.
 8. 68 Цинк ( Zn ; Zinc ) 21,00 лв.
 9. 69 Мед ( Cu ; Cupper ) 20,00 лв.
V. Кръвосъсирване
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 70 01.04 Време на кървене 8,00 лв. ДА
 2. 71 01.05 Протромбиново време ( PT )/ %/ INR 9,00 лв. ДА
 3. 72 01.07 Фибриноген ( Fibrinogen ) 9,00 лв. ДА
 4. 73 01.06 aРТТ (ККВ) 9,00 лв. ДА
 5. 74 Д димер ( D-dimer ) 25,00 лв.
 6. 75 Протеин C (PrC) 36,00 лв.
 7. 76 Протеин S (PrS) 44,00 лв.
 8. 77 Антитромбин III 30,00 лв.
 9. 78 Мутация в ген за Prothrombin G20210A 42,00 лв.
 10. 79 Мутация в ген за Фактор V Leiden 42,00 лв.
 11. 80 Алелна специфичност на PAI - 1 4G/5G 42,00 лв.
 12. 81 Мутация в ген за MTHFR (A1298C и C677T) 52,00 лв.
 13. 82 Предразположение към тромбоза 145,00 лв.
 14. 83 Предразположение към тромбоза-разширен 205,00 лв.
 15. 84 Лекаств. чувств.към кумаринови антикоагул. ( PCR ) 140,00 лв.
VI. Урина
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 85 01.08 Урина Общо хим. изсл. (Urinalysis) 10,00 лв. ДА
 2. 86 Урина-Общо хим. и седимент (Urinalysis+Microscopy) 12,00 лв.
 3. 87 Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine ) 7,00 лв.
 4. 88 Уринен албумин/Крeатинин ( UACR ) 14,00 лв.
 5. 89 10.20 Микроалбумин в диуреза ( Microalbumin in diuresis) 14,00 лв. ДА
 6. 90 Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine) 7,00 лв.
 7. 91 Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine) 7,00 лв.
 8. 92 Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine) 7,00 лв.
 9. 93 Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine) 7,00 лв.
 10. 94 Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine) 7,00 лв.
 11. 95 Урея в диуреза (Urea in 24h. urine) 7,00 лв.
 12. 96 Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine) 7,00 лв.
 13. 97 Kалий в диуреза ( Potassium in diuresis ) 7,00 лв.
 14. 98 Натрий в диуреза ( Sodium in diuresis ) 7,00 лв.
 15. 99 Хлор в диуреза ( Chloride in diuresis ) 7,00 лв.
 16. 100 Мед в диуреза (Copper in 24h Urine) 20,00 лв.
 17. 101 Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine) 36,00 лв.
 18. 102 Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine) 36,00 лв.
 19. 103 Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine) 36,00 лв.
 20. 104 Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine) 32,00 лв.
VII. Имунология
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 105 02.09 Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST ) 10,00 лв. ДА
 2. 106 02.10 Ревма Фактор скрининг ( RF ) 10,00 лв. ДА
 3. 107 Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA ) 30,00 лв.
 4. 108 Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM ) 30,00 лв.
 5. 109 Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG ) 30,00 лв.
 6. 110 Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) 30,00 лв.
 7. 111 Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV ) 30,00 лв.
 8. 112 01.38 C-реактивен Протеин ( CRP ) 10,00 лв. ДА
 9. 113 Високочувствителен CRP ( hs CRP ) 10,00 лв.
 10. 114 09.05 C 3 Комплемент ( Complement C3 ) 10,00 лв. ДА
 11. 115 09.06 C 4 комплемент ( Complement C4 ) 10,00 лв. ДА
 12. 116 09.04 Имуноглобулин A ( IgA ) 10,00 лв. ДА
 13. 117 09.02 Имуноглобулин M ( IgM ) 10,00 лв. ДА
 14. 118 09.03 Имуноглобулин G ( IgG ) 10,00 лв. ДА
 15. 119 Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin ) 28,00 лв.
 16. 120 Феритин ( Ferritin ) 20,00 лв.
 17. 121 Трансферин ( Transferrin ) 22,00 лв.
 18. 122 Церулоплазмин ( Ceruloplasmin ) 20,00 лв.
 19. 123 Сиало Дефицитен Трансферин (CDT) 50,00 лв.
 20. 124 Хаптоглобин ( Haptoglobin ) 25,00 лв.
 21. 125 10.30 ANA скрининг 25,00 лв. ДА
 22. 126 ANA профил 86,00 лв.
 23. 127 anti-dsDNA (анти двДНК антитела) количествен 30,00 лв.
 24. 128 anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) количествен 30,00 лв.
 25. 129 anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm АТ) количествено 32,00 лв.
 26. 130 anti-Sm (анти Sm антитела) количествен 32,00 лв.
 27. 131 anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен 32,00 лв.
 28. 132 anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен 32,00 лв.
 29. 133 anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела) количествен 32,00 лв.
 30. 134 anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела) количествен 32,00 лв.
 31. 135 anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен 32,00 лв.
 32. 136 anti- tTG (анти тъканна трансглутаминаза) колич. 32,00 лв.
 33. 137 anti-Gliadin IgA (анти глиадин. антитела) колич. 32,00 лв.
 34. 138 anti-Parietal cell (анти париетални антит.) колич. 32,00 лв.
 35. 139 anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич. 32,00 лв.
 36. 140 anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич. 28,00 лв.
 37. 141 Actin Ab (Антигладкомускулни AT / АГМА) 28,00 лв.
 38. 142 Антитела срещу чернодробни антигени 80,00 лв.
 39. 143 09.01 Криоглобулини ( Cryoglobulins ) 16,00 лв. ДА
 40. 144 anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр. 32,00 лв.
 41. 145 anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр. 32,00 лв.
 42. 146 anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг 32,00 лв.
 43. 147 anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.) 32,00 лв.
 44. 148 anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.) 32,00 лв.
 45. 149 anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг 28,00 лв.
 46. 150 anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич. 28,00 лв.
 47. 151 anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич. 28,00 лв.
 48. 152 anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM 32,00 лв.
 49. 153 anti-Annexin V IgG (анти анексин V) количествен 32,00 лв.
 50. 154 anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен 35,00 лв.
 51. 155 anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич. 35,00 лв.
 52. 156 anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич. 48,00 лв.
 53. 157 anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен 45,00 лв.
 54. 158 anti-GBM (анти гломерулобазална мембрана) колич. 35,00 лв.
 55. 159 anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич. 40,00 лв.
 56. 160 Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА) 40,00 лв.
 57. 161 Автоимунни васкулити 90,00 лв.
 58. 162 anti-MPO (Myeloperoxidase) количествен 32,00 лв.
 59. 163 anti-PR3 (Proteinase3) количествен 35,00 лв.
 60. 164 Антиспермални антитела 25,00 лв.
 61. 165 HLA-B27 30,00 лв.
 62. 166 10.05 Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. 135,00 лв. ДА
 63. 167 Фенотипизиране на NK/TNK клетки 75,00 лв.
 64. 168 CD45+/CD34+ клетки 105,00 лв.
 65. 169 Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold ) 112,00 лв.
 66. 170 "Системен лупус" 126,00 лв.
 67. 171 "OVERLAP Синдроми на съед. тъкан" 130,00 лв.
 68. 172 "Ревматоиден артрит" 115,00 лв.
 69. 173 Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен 78,00 лв.
 70. 174 Анти-фосфолипиден синдром-Разширен 140,00 лв.
 71. 175 Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет 140,00 лв.
VIII. Диагностика на инфекциозни болести
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 176 02.07 Сифилис (anti-Syphilis) 7,50 лв. ДА
 2. 177 anti-Syphilis-TPHA 15,00 лв.
 3. 178 05.01 СПИН ( HIV 1 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies ) 12,00 лв. ДА
 4. 179 05.04 Хепатит А ( anti-HAV IgM ) 16,00 лв. ДА
 5. 180 Хепатит А ( anti-HAV total ) 16,00 лв.
 6. 181 Хепатит Е ( anti-HEV IgM ) 22,00 лв.
 7. 182 Хепатит Е ( anti-HEV IgG ) 22,00 лв.
 8. 183 05.05 Хепатит В ( HBsAg ) 14,00 лв. ДА
 9. 184 HBsAg ( quantitative test ) количествен тест 22,00 лв.
 10. 185 anti-HBsAg 17,00 лв.
 11. 186 05.07 anti-HBc IgM 17,00 лв. ДА+
 12. 187 anti-HBc total 17,00 лв.
 13. 188 05.07 HBeAg 17,00 лв. ДА+
 14. 189 anti-HBeAg 17,00 лв.
 15. 190 Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative ) 150,00 лв.
 16. 191 05.06 Хепатит С ( anti-HCV antibodies ) 17,00 лв. ДА
 17. 192 HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative ) 176,00 лв.
 18. 193 HBsAg и anti-HDV IgM 34,00 лв.
 19. 194 Хепатит D ( anti-HDV total ) 24,00 лв.
 20. 195 Хепатит D ( anti-HDV IgM ) 34,00 лв.
 21. 196 anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM 25,00 лв.
 22. 197 Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA 18,00 лв.
 23. 198 Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM 18,00 лв.
 24. 199 Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG 18,00 лв.
 25. 200 Chlamydia trach. DNA Очен Секрет 36,00 лв.
 26. 201 Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет 36,00 лв.
 27. 202 Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет 36,00 лв.
 28. 203 Chlamydia trach. DNA Урина 36,00 лв.
 29. 204 Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат 36,00 лв.
 30. 205 Chlamydophila pneumoniae IgA 32,00 лв.
 31. 206 Chlamydophila pneumoniae IgM 30,00 лв.
 32. 207 Chlamydophila pneumoniae IgG 30,00 лв.
 33. 208 Mycoplasma pneumoniae IgM 25,00 лв.
 34. 209 Mycoplasma pneumoniae IgG 25,00 лв.
 35. 210 Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6) 32,00 лв.
 36. 211 Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1) 32,00 лв.
 37. 212 Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG 32,00 лв.
 38. 213 Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM 32,00 лв.
 39. 214 Coxiella Burnetii IgG/M/A IIF panel, ph.1+2 250,00 лв.
 40. 215 Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG IIF 76,00 лв.
 41. 216 Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM IIF 76,00 лв.
 42. 217 Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgA IIF 76,00 лв.
 43. 218 Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM ) 25,00 лв.
 44. 219 Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG ) 25,00 лв.
 45. 220 Лаймска болест Westernblot IgM (потвърдителен) 46,00 лв.
 46. 221 Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен) 46,00 лв.
 47. 222 Изсл. на кърлеж за Borrelia 20,00 лв.
 48. 223 Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM 35,00 лв.
 49. 224 Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG 30,00 лв.
 50. 225 Бруцелоза (Brucella sp) IgМ 32,00 лв.
 51. 226 Бруцелоза (Brucella sp) IgG 32,00 лв.
 52. 227 05.02 Рубеола (Rubella) IgM 22,00 лв. ДА+
 53. 228 05.02 Рубеола (Rubella) IgG 22,00 лв. ДА+
 54. 229 Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG 54,00 лв.
 55. 230 Варицела зостер (Varicella zoster) IgM 30,00 лв.
 56. 231 Варицела зостер (Varicella zoster) IgG 30,00 лв.
 57. 232 Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM 40,00 лв.
 58. 233 Цитомегаловирус (CMV) IgM 25,00 лв.
 59. 234 Цитомегаловирус (CMV) IgG 25,00 лв.
 60. 235 Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM) 50,00 лв.
 61. 236 Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM) 28,00 лв.
 62. 237 Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG) 28,00 лв.
 63. 238 EBV EBNA IgG 28,00 лв.
 64. 239 EBV EA IgM 20,00 лв.
 65. 240 EBV EA IgG 25,00 лв.
 66. 241 EBV количествен PCR (Viral Load) 215,00 лв.
 67. 242 Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot 50,00 лв.
 68. 243 Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG 22,00 лв.
 69. 244 Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen 46,00 лв.
 70. 245 Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1) 40,00 лв.
 71. 246 Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1) 25,00 лв.
 72. 247 Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1) 25,00 лв.
 73. 248 Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2) 40,00 лв.
 74. 249 Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2) 25,00 лв.
 75. 250 Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2) 25,00 лв.
 76. 251 HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 ) 32,00 лв.
 77. 252 Морбили IgG , IgM (Measles IgG, IgM) 58,00 лв.
 78. 253 05.03 Морбили IgM (Measles) 36,00 лв. ДА
 79. 254 Морбили IgG (Measles) 36,00 лв.
 80. 255 ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum) 32,00 лв.
 81. 256 Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM 32,00 лв.
 82. 257 Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG 28,00 лв.
 83. 258 Скрининг за нискорискови HPV тип 6/11 30,00 лв.
 84. 259 Скрининг за14 типа HPV и течна цитология 50,00 лв.
 85. 260 Скрининг за наличие на 14 типа HPV 45,00 лв.
 86. 261 Генотипиране на 12 типа HPV 88,00 лв.
IX. Имунохематология
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 262 12.01 Кръвна група и Rh ( Резус фактор) 15,00 лв. ДА
 2. 263 12.02 Определяне на подгрупите на А антигена ДА
 3. 264 Съвместимост за сак: 135,00 лв.
 4. 265 12.05 Ало Еритроантитела ( вкл.Rh ) 32,00 лв. ДА
 5. 266 Авто-Еритроантитела 34,00 лв.
 6. 267 Еритроантитела - авто - ало 45,00 лв.
 7. 268 Имуногл. х-ка на автоеритроантитела 20,00 лв.
 8. 269 Специфичност на еритроантитела 35,00 лв.
 9. 270 Опр. на титъра на еритроантитела 35,00 лв.
 10. 271 Студови еритроантитела 45,00 лв.
 11. 272 12.06 Rh фенотип и Kell антиген 40,00 лв. ДА
 12. 273 Пълна антигенна ф-ла на еритр. 170,00 лв.
 13. 274 12.03 Опр слаб D антиген 50,00 лв. ДА
 14. 275 Титър анти А и анти В 26,00 лв.
 15. 276 12.04 Директен тест на Coombs 46,00 лв. ДА
 16. 277 Секреторен статус 40,00 лв.
 17. 278 Определяне на M и N антигени 28,00 лв.
X. Хормонален анализ
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 279 Паратхормон (PTH) 27,00 лв.
 2. 280 N-mid osteocalcin 20,00 лв.
 3. 281 10.34 Beta-CrossLaps/serum 20,00 лв. ДА
 4. 282 FT3+FT4+TSH 30,00 лв.
 5. 283 FT4+TSH 23,00 лв.
 6. 284 FT3 ( свободен Т3 ) 14,00 лв.
 7. 285 10.08 FT4 ( свободен Т4 ) 14,00 лв. ДА
 8. 286 10.09 TSH ( Тиреотропен Хормон ) 14,00 лв. ДА
 9. 287 anti Tg и anti TPO ( ТАТ и МАТ ) 25,00 лв.
 10. 288 anti Tg ( TAT ) 15,00 лв.
 11. 289 10.27 anti TPO ( MAT ) 15,00 лв. ДА
 12. 290 TSH рецепторни антитела 39,00 лв.
 13. 291 маркер TG ( Тиреоглобулин ) 32,00 лв.
 14. 292 маркер Calcitonin ( Калцитонин ) 30,00 лв.
 15. 293 10.24 Prolactin ( Пролактин ) 14,00 лв. ДА
 16. 294 10.22 LH ( Лутеинизиращ Хормон ) 14,00 лв. ДА
 17. 295 10.23 FSH ( Фуликул Стим. Хормон ) 14,00 лв. ДА
 18. 296 10.25 Estradiol (Естрадиол) 14,00 лв. ДА
 19. 297 10.21 Progesterone ( Прогестерон ) 14,00 лв. ДА
 20. 298 10.26 Testosterone ( Тестостерон ) 14,00 лв. ДА
 21. 299 DHEA-S ( ДХЕА-С ) 14,00 лв.
 22. 300 AMH ( Aнти-Мюлеров хормон ) 44,00 лв.
 23. 301 inhibin B (Инхибин Б) 54,00 лв.
 24. 302 4 Androstenedione ( 4 Aндростендион ) 24,00 лв.
 25. 303 17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон) 24,00 лв.
 26. 304 Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG ) 25,00 лв.
 27. 305 Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF 162,00 лв.
 28. 306 sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа) 84,00 лв.
 29. 307 PIGF (Плацентарен растежен фактор) 84,00 лв.
 30. 308 Биохимичен скрининг 45,00 лв.
 31. 309 PAPP-A 34,00 лв.
 32. 310 free βhCG 20,00 лв.
 33. 311 hGH ( Соматотропен хормон ) 24,00 лв.
 34. 312 IGF 1 ( Соматомедин С ) 40,00 лв.
 35. 313 Insulin ( Серумен Инсулин ) 16,00 лв.
 36. 314 Insulin ( 60 мин. ) 16,00 лв.
 37. 315 Insulin ( 120 мин. ) 16,00 лв.
 38. 316 C-peptide ( C-пептид ) 20,00 лв.
 39. 317 HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс 20,00 лв.
 40. 318 Cortizol (Кортизол ) 14,00 лв.
 41. 319 ACTH ( АКТХ в плазма ) 22,00 лв.
 42. 320 Renin ( Ренин в плазма ) 44,00 лв.
 43. 321 Aldosterone ( Алдостерон в плазма ) 42,00 лв.
 44. 322 EPO (Еритропоетин) 46,00 лв.
XI. Туморни маркери
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 323 маркери fPSA / tPSA 28,00 лв.
 2. 324 маркер fPSA 16,00 лв.
 3. 325 10.10 маркер tPSA 16,00 лв. ДА
 4. 326 10.61 маркер CEA 16,00 лв. ДА
 5. 327 10.14 маркер AFP 16,00 лв. ДА
 6. 328 10.15 total hCG ( общ бета ЧХГ ) 16,00 лв. ДА
 7. 329 Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA ) 76,00 лв.
 8. 330 10.13 маркер CA-125 16,00 лв. ДА
 9. 331 маркер HE4 69,00 лв.
 10. 332 10.11 маркер CA 15-3 16,00 лв. ДА
 11. 333 10.12 маркер CA-19-9 16,00 лв. ДА
 12. 334 маркер CA 72-4 20,00 лв.
 13. 335 маркер Cyfra 21-1 22,00 лв.
 14. 336 Невронспецифична енолаза ( NSE ) 22,00 лв.
 15. 337 Бета2 Микроглобулин 32,00 лв.
 16. 338 маркер SCC 28,00 лв.
 17. 339 маркер S-100 64,00 лв.
 18. 340 Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес 36,00 лв.
 19. 341 01.10 Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb) 14,00 лв. ДА
 20. 342 Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен 40,00 лв.
 21. 343 Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемогл.,Трансф. 38,00 лв.
 22. 344 BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид ) 84,00 лв.
XII. Лекарствено мониториране и витамини
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 345 Витамин В12 ( Vit. B12 ) 26,00 лв.
 2. 346 Фолат в серум ( Folate ) 26,00 лв.
 3. 347 Фолат в еритроцити 28,00 лв.
 4. 348 Хомоцистеин ( Homocysteine ) 40,00 лв.
 5. 349 х Карбамазепин ( Carbamazepine ) 26,00 лв.
 6. 350 Витамин D total (25-OH Vitamin D) 30,00 лв.
 7. 351 10.17 Валпроева киселина ( Valproate ) 26,00 лв. ДА
 8. 352 х Дигоксин ( Digoxin ) 26,00 лв.
XIII. Алергология
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 353 Литий ( Li ; Lithium ) 15,00 лв.
 2. 354 10.29 IgE total 26,00 лв. ДА
 3. 355 Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни 36,00 лв.
 4. 356 INFANT Phadiatop - Малки деца 50,00 лв.
 5. 357 ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия 50,00 лв.
 6. 358 ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени 50,00 лв.
 7. 359 ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах 50,00 лв.
 8. 360 ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален 50,00 лв.
 9. 361 ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени 50,00 лв.
 10. 362 Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа 36,00 лв.
 11. 363 Derm. farinae (d2) дом. акар-америка 36,00 лв.
 12. 364 Латекс Latex (k82) 36,00 лв.
 13. 365 Гъбички ( Candida albicans ) (m5) 36,00 лв.
 14. 366 Плесен ( Aternaria alternata ) (m6) 36,00 лв.
 15. 367 Мляко ( f2) Milk 36,00 лв.
 16. 368 Яйце (белтък) (f1) Egg protein 36,00 лв.
 17. 369 Соя (f14) ( Soya bean ) 36,00 лв.
 18. 370 Свинско месо (f26) ( Pork meat ) 36,00 лв.
 19. 371 Телешко месо (f27) ( Beef meat ) 36,00 лв.
 20. 372 Алфа-лактоглобулин ( f76) ( α-lactoglobulin ) 36,00 лв.
 21. 373 Бета-лактоглобулин (f77) ( β-lactoglobulin ) 36,00 лв.
 22. 374 Казеин (f78 ) Casein 36,00 лв.
 23. 375 Глутен (f79) Gluten 36,00 лв.
 24. 376 Amoxicilloyl (c6) 36,00 лв.
 25. 377 Ampicilloyl (c5) 36,00 лв.
 26. 378 Penicilloyl (c1) 36,00 лв.
 27. 379 Cefaclor (Rc7) 36,00 лв.
 28. 380 Котка (е1) 36,00 лв.
 29. 381 Куче (е5) 36,00 лв.
 30. 382 Пчела (i1) 36,00 лв.
 31. 383 Оса (i3) 36,00 лв.
 32. 384 Еозинофилен Катионен Протеин (ECP) 40,00 лв.
 33. 385 ПАНЕЛ 6 Хранителни Алергени 84,00 лв.
 34. 386 ПАНЕЛ 7 Инхалаторен 84,00 лв.
 35. 387 ПАНЕЛ 8 Педиатричен инхалаторен 84,00 лв.
 36. 388 ПАНЕЛ 9 Кръстосани алергени 84,00 лв.
 37. 389 ПАНЕЛ 10 Атопия 84,00 лв.
XIV. Други специализирани изследвания
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 390 Хранителна нетолерантност IgG скрининг 205,00 лв.
 2. 391 Хранителна нетолерантност IgG количествен панел 176,00 лв.
 3. 392 Спермограма 1 32,00 лв.
 4. 393 Парадонтоза-анаеробни микр.и ген. предразположение 130,00 лв.
 5. 394 Бъбречни конкременти 28,00 лв.
XV. Микробиология
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 395 Менингити/Енцефалити-панел 390,00 лв.
 2. 396 Очен Секрет 22,00 лв.
 3. 397 02.16 Гърлен Секрет 22,00 лв. ДА
 4. 398 Носен Секрет 22,00 лв.
 5. 399 Ушен Секрет 22,00 лв.
 6. 400 02.17 Храчка 22,00 лв. ДА
 7. 401 Streptococcus group A antigen ( Скарлатина ) 20,00 лв.
 8. 402 Изследване за Грип тип А/B ( Influenza A/B ) 30,00 лв.
 9. 403 Респираторни инфекции панел 390,00 лв.
 10. 404 Бактериални пневмонии панел (Bacterial pneumonia) 135,00 лв.
 11. 405 02.12 Чревно носителство(фецес/анален секр.) 15,00 лв. ДА
 12. 406 Изслeдване на фецес еднократно ( вкл. Candida ) 22,00 лв.
 13. 407 Изледване на фецес - трикратно 52,00 лв.
 14. 408 Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A и B 32,00 лв.
 15. 409 Campylobacter jejuni+ coli Ag 24,00 лв.
 16. 410 Изследване за Rota и Adeno virus 18,00 лв.
 17. 411 Изследване за Ентеровирус ( Enterovirus Ag ) 28,00 лв.
 18. 412 Изследване за Norovirus Ag 40,00 лв.
 19. 413 Гастроинтестинални инфекции ( GI Panel ) фецес 380,00 лв.
 20. 414 02.13 Стерилна урина-еднократно 15,00 лв. ДА
 21. 415 Стерилна урина двукратна 18,00 лв.
 22. 416 Стерилна урина трикратна 22,00 лв.
 23. 417 Микоплазма и Уреаплазма в урина 34,00 лв.
 24. 418 02.14 Влагалищен секрет 22,00 лв. ДА
 25. 419 Влагалищен секрет и Трихомони ( ДНК ) 44,00 лв.
 26. 420 Влагалищен секрет и Гарднерела (ДНК) 44,00 лв.
 27. 421 Влагалищен секрет и Трихомони + Гарднерела ( ДНК ) 50,00 лв.
 28. 422 Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр. 34,00 лв.
 29. 423 Микроскопски препарат-ЖПС
 30. 424 Цервикален секрет 22,00 лв.
 31. 425 Цервикален секр. и Гонорея 44,00 лв.
 32. 426 Микоплазми и Уреаплазма в цервик. секр. 34,00 лв.
 33. 427 Скрининг за Streptoccocus gr. В при бременност 17,00 лв.
 34. 428 Еякулат 22,00 лв.
 35. 429 Еякулат и гонорея (ДНК) 44,00 лв.
 36. 430 Еякулат и Трихомони ( ДНК ) 44,00 лв.
 37. 431 Еякулат и Гарднерела (ДНК) 44,00 лв.
 38. 432 Еякулат и Трихомони + Гарднерела (ДНК) 51,00 лв.
 39. 433 Микоплазма и Уреаплазма еякулат 34,00 лв.
 40. 434 Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма 44,00 лв.
 41. 435 Уретрален Секрет 22,00 лв.
 42. 436 Уретрален секр. и Trich.vag.(ДНК) 44,00 лв.
 43. 437 Уретрален секрет и Гарднерела (ДНК) 44,00 лв.
 44. 438 Уретрален секрет и Трихомони + Гарднерела (ДНК) 51,00 лв.
 45. 439 Уретрален секр. и Гонорея 44,00 лв.
 46. 440 Микоплазми и Уреаплазма в уретрален секрет 44,00 лв.
 47. 441 Простатен секрет 22,00 лв.
 48. 442 Простатен секрет и Трихомони 44,00 лв.
 49. 443 Простатен с-т и Гонорея 44,00 лв.
 50. 444 Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр. 34,00 лв.
 51. 445 Инфекциозни прич.- мъжка полова с-ма ( урина ДНК ) 92,00 лв.
 52. 446 02.15 Раневи Секрет 22,00 лв. ДА
 53. 447 Друг секрет материал 22,00 лв.
 54. 448 Хемокултура 51,00 лв.
 55. 449 ДНК пр. Trichomonas vag. Влаг.секр. 32,00 лв.
 56. 450 ДНК пр. Trichomonas vag. Еякулат 32,00 лв.
 57. 451 ДНК пр. Trichomonas vag. Уретр. секр. 32,00 лв.
 58. 452 ДНК пр. Trichomonas vag. Урина 32,00 лв.
 59. 453 ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Уретр. секр. 46,00 лв.
 60. 454 ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Влаг.секр. 46,00 лв.
 61. 455 ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма Церв. секр. 46,00 лв.
 62. 456 ДНК изсл.за Микоплазма и Урeаплазма -Урина 46,00 лв.
 63. 457 ДНК пр. Гонорея Цервикален секр. 27,00 лв.
 64. 458 ДНК пр. Гонорея Урина 27,00 лв.
 65. 459 ДНК пр. Гонорея Уретр. секр. 27,00 лв.
 66. 460 Метицелин резист. стафилококи-Бърз тест 32,00 лв.
 67. 461 Chlamydophila Pneumoniae DNA (ДНК) 65,00 лв.
 68. 462 Mycoplasma Pneumoniae DNA (ДНК) 65,00 лв.
 69. 463 Legionella Pneumophila - DNA (ДНК) 65,00 лв.
 70. 464 02.11 Paul-Bunnell (инфекциозна мононуклеоза) ДА
 71. 465 02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска ДА
 72. 466 02.20 Chlamydia (сух тест) ДА
XVI. Паразитология
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 467 04.01 Паразит. изсл. за детска градина 12,00 лв. ДА
 2. 468 04.01 Морфолог. изсл. за чревни паразити ( еднократно ) 14,00 лв. ДА
 3. 469 Морфологични изследвания на фецес 28,00 лв.
 4. 470 Перианален отпечатък ( скочлента Острици ) 12,00 лв.
 5. 471 Изсл. на фецес за криптоспориди 28,00 лв.
 6. 472 Изсл. на кръв за микрофиларии 28,00 лв.
 7. 473 Изсл. на урина за шистозоми 28,00 лв.
 8. 474 Малария ( дебела капка + натривка ) 28,00 лв.
 9. 475 Токсоплазмоза IgA ELISA 44,00 лв.
 10. 476 Токсоплазмоза IgM CLIA 21,00 лв.
 11. 477 04.03 Токсоплазмоза IgG – ECLIA 21,00 лв. ДА
 12. 478 04.04 Ехинококоза Ig G – ELISA 21,00 лв. ДА
 13. 479 04.02 Трихинелоза Ig G – ELISA 21,00 лв. ДА
 14. 480 Ларва Мигренс (Токсокароза) Ig G – ELISA 21,00 лв.
 15. 481 Фасциолоза IgG - РПХА 21,00 лв.
 16. 482 Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза ) 32,00 лв.
XVII. Специализирана патодиагностика, IHC, CISH и туморни мутации
Код по НЗОК:Име на показател:Единична цена:Възможност за изследване по НЗОК:
 1. 483 Хистология 32,00 лв.
 2. 484 07.09 Течна цитология - Цитонамазка генитална 22,00 лв. ДА
 3. 485 Цитологично изсл. на пунктат/лаваж 18,00 лв.
 4. 486 Цитонамазка генитална 15,00 лв.
 5. 487 Рецептори млечна жлеза 340,00 лв.
 6. 488 Рецептори млечна жлеза - разширен 562,00 лв.
 7. 489 HER2 - Рецептори- IHC ( имунохистохимия ) 205,00 лв.
 8. 490 Er (Естроген рецептор) 105,00 лв.
 9. 491 Pr (Прогестерон рецептор) 105,00 лв.
 10. 492 GCDFP 15 105,00 лв.
 11. 493 p63 (Протеин) 92,00 лв.
 12. 494 p53 (Протеин) 105,00 лв.
 13. 495 Ki 67 105,00 лв.
 14. 496 Mammoglobin 92,00 лв.
 15. 497 HER 2 in situ CISH ( цветна хибридизация ) 248,00 лв.
 16. 498 HER 2 in situ SISH ( сребро/цвят хибридизация ) 462,00 лв.
 17. 499 BRAF V600 мутация 940,00 лв.
 18. 500 EGFR статус 940,00 лв.
Този тест се изработва в Лаборатория Цибалаб - София. Биологичният материал се взема в Лаборатория Клинилаб, а пробите се подготвят и изпращат
за анализ в Лаборатория Цибалаб - София, спазвайки изискванията за транспорт и съхранение, с цел гарантиране на достоверността на резултатите.
За съжаление този тест не беше открит в нашия списък с изследвания. За повече информация, моля, свържете се с нас!
*Такси
 1. Такса за вземане на биологичен материал 3,00 лв.
 2. Домашно посещение за вземане на биологичен материал
  в рамките на града с предварителна заявка 10,00 лв.